contactus
 
  logo
     
 
Bright สว่าง สดใส อนาคต
 
Action มีแผนงาน และทำทันที
 
Development มุ่งพัฒนา
 
Organization จัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง โปร่งใส
 
 
 
 
 
 
1.Sport And Ecotourism
 
2.Smart Farmer
 
 
กีฬาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกีฬากลางแจ้ง Camping
  เกษตรกร การนำเอาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาผสม  
 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยมีเพิ่มมากขึ้น จนเห็นได้ชัด BADO
  ผสานด้านการเกษตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และส่งผลให้  
 
โซลาร์เซลล์แบบพกพาจะอำนวยความ สะดวกในทุกการเดินทาง โดยเฉพาะ
  ผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์  
 
ที่ห่างไกลความเจริญซึ่ง เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ราคาที่ย่อมเยา  
         
 
   
 
3.Natural Disasters
 
4.CSR
 
  ภัยธรรมชาติ หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ   องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ  
  มากครั้ง และมีความถี่ในการเกิดมากขึ้นทั้งอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ทั้งนี้   ของพลังงานสะอาด Green Energy และหันมาใช้พลังงาน  
  ก็เนื่องจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลย   ทดแทนมากขึ้น เพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังต่อไป  
  ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ และจะกระทบต่อตนเองหรือไม่      
  แต่ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ Solar BADO นั้นสามารถทำให้เรา      
  อุ่นใจที่มีพลังงานสำรองใช้ ณ ยามเหตุการณ์ฉุกเฉิน      
         
         

© Copyright BPN Enterprise